Vedtægter

Faaborg Badmintonklub er en underafdeling af FB og IF og dermed underlagt hovedafdelingens vedtægter

§1

Foreningens navn er "Faaborg Boldklub & Idrætsforening"

Foreningen er en sammenslutning af "Faaborg Idrætsforening" og "Faaborg Boldklub", der tidligere hed "Arbejdernes Idrætsklub". Sammenslutningen fandt sted den 7. juni 1955.

Afdelinger af foreningen, jfr § 4, kan vælge navn efter eget ønske, og det valgte navn skal benyttes i forbindelse med foreningens bomærke eller angivelse af, at der er tale om en afdeling af Faaborg Boldklub & Idrætsforening.

Foreningen har hjemsted i Faaborg kommune.

 
§2

Foreningens formål er at give foreningens aktive medlemmer mulighed for at dyrke idræt eller andre aktiviteter under betryggende og velordnede forhold..

 
§3

Som medlem optages alle, der anerkender foreningens vedtægter og de vedtægter, der gælder for de forbund og unioner, som foreningen er tilsluttet.

Medlemmerne opdeles i følgende kategorier:

a. Aktive medlemmer på mindst 16 år med stemmeret

b. Aktive medlemmer under 16 år uden stemmeret

c. Passive medlemmer med stemmeret

 Et aktivt medlem er tillige medlem af den afdeling, hvor vedkommende dyrker idræt.

 Passive medlemmer er kun medlemmer af en bestemt afdeling, hvis de udtrykkeligt har erklæret dette

 
§4

Et medlem kan ekskluderes, hvis vedkommende skader foreningen eller groft tilsidesætter god skik inden for idrætten, reglerne for udøvelsen af en idræt, gældende ordensbestemmelser eller trods rykkerskrivelse ikke rettidigt betaler kontingent.

Afgørelse træffes af bestyrelsen i den berørte afdeling eller af hovedbestyrelsen. Formanden kan dog træffe en foreløbig bestemmelse, der skal forelægges bestyrelsen inden 1 uge.

Afgørelsen er gældende i den periode, der anføres i afgørelsen. Afgørelsen skal meddeles skriftligt, være begrundet og indeholde klagevejledning, jfr stk 5.

Afgørelser truffet af afdelingsbestyrelser skal indberettes til hovedbestyrelsen, der herefter afgør, om eksklusionen skal have virkning i andre afdelinger end, hvor afgørelsen blev truffet. For hovedbestyrelsens afgørelse gælder stk 3.

Den ekskluderede kan påklage afgørelsen om eksklusion til årsmødet, respektive generalforsamlingen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af den skriftlige afgørelse. Klage skal indgives skriftligt til formanden. Medlemmet kan kræve afholdt ekstraordinært årsmøde, respektive ekstraordinær generalforsamling, der i givet fald skal afholdes inden 4 uger fra formanden modtager anmodning derom.

 
§5

Foreningen opdeles i hovedforeningen og en selvstændig afdeling for hver idrætsgren.

En afdeling kan med virkning for en kommende sæsonstart på et årsmøde beslutte, at en afdeling skal underopdeles i en eller flere underafdelinger. I forbindelse med beslutningen tages stilling, hvorledes afdelingens aktiver og passiver skal fordeles mellem afdelingen og underafdelingen.

Det kan med virkning for en kommende sæsonstart på et årsmøde besluttes, at en hidtidig underopdeling skal ophøre. Underafdelingens beholdne formue tilfalder i så fald afdelingen.

I relation til den økonomiske opdeling, jfr stk 5, sidestilles hovedforeningen og en underafdeling med en afdeling.

Hver afdeling er en selvstændig juridisk og økonomisk enhed. En afdelings aktiver tilhører alene afdelingen. For en afdelings passiver hæfter alene afdelingen og således ikke de øvrige afdelinger og medlemmerne.

Afdelingerne er forpligtet til at betale et årligt beløb til hovedforeningen til dækning af fælles udgifter. Beløbet fastsættes i hovedforeningens årlige budget. Mellem afdelingerne indbyrdes fordeles beløbet forholdsmæssigt efter antallet af medlemmer pr. 1. januar i det pågældende år, med mindre bestyrelsen beslutter noget andet.

Ved udlodning fra hovedforeningen til afdelingerne fordeles efter medlemsantallet pr. 1. januar i udlodningsåret, med mindre bestyrelsen beslutter noget andet.

 
§6

Hovedforeningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et medlem udpeget af hver afdeling. Formanden for foreningens støtteforening "Vennerne" eller et andet medlem udpeget af "Vennerne" tilbydes at være medlem af hovedbestyrelsen.

Formand og sekretær vælges for to år på generalforsamlingen i lige årstal. Næstformand og kasserer vælges for to år på generalforsamlingen i ulige årstal. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at supplere sig selv på disse poster.

Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med mindst 3 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Foreningen tegnes af bestyrelsen. Formanden og kassereren kan dog hver for sig disponere over indeståender i pengeinstitutter inden for rammerne af almindelig drift.. Til optagelse af lån og køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves beslutning på en generalforsamling.

Hovedbestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Hele bestyrelsen skal deltage.

 Hovedbestyrelsen drøfter og vedtager generelle og principielle idrætspolitiske spørgsmål og udstikker rammer for faste aktiviteter. Forretningsudvalget, der består af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, har den overordnede kontakt til idrætsorganisationer, kommunen og andre myndigheder og udøver konsulentbistand til afdelingerne efter behov.

 
§7

En afdeling ledes af en bestyrelse bestående af et ulige antal medlemmer på mindst 3. Antallet af medlemmer fastsættes på årsmødet.

Formanden vælges direkte på årsmødet for to år ad gangen. Andre medlemmer vælges på årsmødet for to år ad gangen således, at halvdelen eller en mere eller mindre end halvdelen vælges hvert år. Formanden for eventuelle underafdelinger har sæde i afdelingens bestyrelse.

Det kan på årsmødet besluttes ikke at vælge en formand. I så fald ledes afdelingen kollektivt af bestyrelsen.

Bestyrelsen fordeler arbejdsopgaverne mellem sig. Der skal udpeges en kasserer og en repræsentant i hovedbestyrelsen.

En afdeling tegnes af afdelingsbestyrelsen. Kassereren alene kan dog disponere over indeståender i pengeinstitutter inden for rammerne af almindelig drift.

Afdelingen sender hovedforeningens sekretær et referat af årsmøder og en til enhver tid a jour ført telefon- og adresseliste over afdelingsbestyrelsen.

Hvor ikke andet er bestemt, finder reglerne for hovedbestyrelsens virke tilsvarende anvendelse for afdelingsbestyrelser.

En underafdeling ledes af en bestyrelse på mindst to medlemmer, der vælges på hovedafdelingens årsmøde. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der skal være en formand og en kasserer. I øvrigt finder reglerne for afdelingsbetsyrelser tilsvarende anvendelse.

 
§8

Foreningens øverste myndighed i fælles anliggender er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest i februar måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis hovedbestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder formanden derom og til denne indleverer det eller de skriftligt formulerede forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal i givet fald afholdes senest 4 uger efter, at formanden modtog anmodningen.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 uges varsel. Indkaldelse kan ske skriftligt til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i en eller flere lokale aviser.

Stemmeret har de i § 3 stk 2 pkt a og c nævnte medlemmer. Er en person medlem af flere afdelinger, haves kun en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Til vedtægtsændringer kræves dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Forslag, der ønskes behandlet, skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 4 dage før mødet.

Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

a. Valg af dirigent

b. Bestyrelsens beretning

c. Forelæggelse af hovedforeningens regnskab

d. Orientering om afdelingernes regnskab

e. Indkomne forslag

f. Valg af

1) 2 medlemmer af hovedbestyrelsen, jfr § 6 stk 2

2) 4 suppleanter til hovedbestyrelsen

3) 2 revisorer

4) 2 revisorsuppleanter

5) 1 fanebærer

6) 1 fanebærersuppleant

g. Eventuelt

Dagsordenen for en ekstraordinær generalforsamling skal som minimum indeholde pkt a, e og g.

 
§9

En afdelings øverste myndighed i afdelingens anliggender er årsmødet.

Ordinært årsmøde skal afholdes en gang årligt.

Ekstraordinært årsmøde afholdes, hvis afdelingsbestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 1/3 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder afdelingsformanden derom og til denne afleverer det eller de skriftligt formulerede forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinært årsmøde skal i givet fald afholdes senest 4 uger efter, at formanden modtog anmodningen.

Årsmødet indkaldes med mindst 1 uges varsel. Indkaldelse kan ske skriftligt til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i en eller flere lokale aviser.

Stemmeret har de i § 3 stk 2 a nævnte medlemmer af afdelingen og de passive medlemmer, der har erklæret at være medlemmer af afdelingen.

Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset de mødtes antal.

Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.

Forslag, der ønskes behandlet, skal foreligge skriftligt og være afdelingsformanden i hænde senest 4 dage før mødet.

De 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer af hovedbestyrelsen har ret til at overvære en afdelings årsmøde.

Dagsordenen for et ordinært årsmøde skal som minimum indeholde følgende punkter:

a. Valg af dirigent

b. Bestyrelsens beretning

c. Forelæggelse af afdelingens regnskab

d. Indkomne forslag

e) Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr § 7 stk 2

f) Eventuelt

Dagsordenen for et ekstraordinært årsmøde skal som minimum indeholde pkt a,d og f.

 
§10

Hovedforeningens og afdelingernes midler skal placeres i et pengeinstitut, herunder i værdipapirer i depot i et pengeinstitut. Dog kan kassererne have mindre kontantbeholdninger, hvis driftsformen gør det påkrævet. I forbindelse med arrangementer e. l. kan andre kortvarigt ligge inde med beholdninger.

En afdeling kan uanset stk.1 anbringe midler i anparter eller aktier i et selskab, der forestår aktiviteter i den pågældende idrætsgren med kontraktspillere. Afdelingen kan også i øvrigt samarbejde med et sådant selskab inden for rammerne af det pågældende specialforbunds regler derom.

Hovedforeningen og afdelingerne skal føre regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Der skal være bilag for alle posteringer.

Hovedforeningens og afdelingernes regnskaber revideres af de på generalsamlingen valgte revisorer eller af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Regnskabsåret for hovedforeningen følger kalenderåret.

Regnskabsåret for afdelinger i foreningen følger kalenderåret, med mindre afdelingen på et årsmødet beslutter at benytte et andet regnskabsår. I forbindelse med en beslutning om ændring af   regnskabsåret træffer årsmødet også bestemmelse om den første regnskabsperiode.

Hovedforeningen og afdelingerne udfærdiger budgetter for det næst følgende år. Budgetterne skal godkendes af de respektive bestyrelser, og afdelingernes budgetter skal forelægges hovedbestyrelsen til orientering.

Kontingent fastsættes som et led i budgettet, men kan af de respektive bestyrelser ændres i årets løb.

 
§11

En afdeling kan opløses, hvis det vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på to efter hinanden følgende årsmøder, hvoraf sidstenævnte først kan indkaldes efter afholdelse af det første.

Afdelingens beholdne formue tilfalder hovedforeningen, med mindre det på de årsmøder, hvor opløsningen vedtages, besluttes, at den beholdne formue skal tilfalde en selvstændig forening, der er hjemmehørende i Faaborg kommune, og som opfylder betingelserne for at få tilskud efter folkeoplysningsloven, og hvor der alene dyrkes den idrætsgren, som har været dyrket i afdelingen.

Hovedforeningen kan opløses, hvis det vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf sidstnævnte først kan indkaldes efter afholdelse af den første.

Hovedforeningens beholdne formue tilfalder afdelingerne forholdsmæssigt efter medlemsantallet pr. 1. januar i det år, hvor opløsning endeligt besluttes.

Hovedforeningen opløses, hvis antallet af afdelinger bliver under 2. Heri indgår ikke underafdelinger. Den beholdne formue tilfalder forholdsmæssigt efter medlemsantallet pr. 1. januar i opløsningsåret de afdelinger, der var tilsluttet foreningen umiddelbart før, at antallet af afdelinger blev under 2.

De afdelinger, der eventuelt får del i hovedforeningens formue efter ovenstående bestemmelser, skal fremover være selvstændige foreninger, der er hjemmehørende iFaaborg kommune og opfylder betingelserne for at få tilskud efter folkeoplysningsloven.

Ved samtidig nedlæggelse af hovedforeningen og afdelingerne tilfalder de beholdne formuer efter generalforsamlingens, respektive årsmødets, beslutning almennyttige selvejende institutioner med idrætsligt formål eller almennyttige idrætsforeninger, der er hjemmehørende i Faaborg kommune, og som opfylder betingelserne for at få tilskud efter folkeoplysningsloven.

Ved eventuel udlodning af hovedforeningens formue før år 2006 skal der båndlægges så store midler, at afkastet deraf hvert år frem til og med år 2006 kan give afkast på 10.000 kr.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 8. februar 1999 og ændret på generalforsamlinger den 26. februar 2002, den 24. februar 2004, den 15. februar 2005 og den 29. marts 2006.